POZOR! Nový vzor prohlášení o vlastnostech!

S účinností od 31.5.2014 platí nový vzor prohlášení o vlastnostech pro stavební výrobky. Své staré prohlášení o vlastnostech nemusíte měnit, pokud ale vydáváte nové prohlášení o vlastnostech, mělo by být vypracováno podle těchto nových pokynů! Stáhněte si nový vzor prohlášení o vlastnostech a získávejte další důležité informace pro správné uvádění stavebních výrobků na trh.

Dne 28.5.2014 bylo v úředním věstníku EU uveřejněno nové Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků. Nařízení nabylo účinnosti 31.5.2014.

Zdá se, že si evropská komise vzala k srdci připomínky výrobců a velmi výrazným způsobem  zapracovala na zjednodušení  a srozumitelnosti prohlášení o vlastnostech.

V žádném případě to pro Vás neznamená, že byste měli předělávat všechna Vaše stávající prohlášení o vlastnostech. Jen se více vyjasnilo, co, kde a jak má být v prohlášení o vlastnostech uvedeno.

S velkým zadostiučiněním konstatuji, že Ti z Vás, kteří využili našich služeb při zpracování prohlášení o vlastnostech,  nebo si zakoupili naši příručku k prohlášení o vlastnostech s komentovaným vzorem a postupovali podle ní, i dnes téměř na 100% splňují požadavky znění nového nařízení. Ale jak jsem už zmínil, nové nařízení se týká pouze nově vydávaných prohlášení od 31.5.2014.

V úvodu nařízení Komise sděluje, že se ukázala potřeba podrobnějšího návodu pro zpracování  prohlášení o vlastnostech, proto dochází k úpravě vzoru a doplnění komentáře s ohledem na technický a technologický pokrok a s cílem umožnit flexibilitu pro různé stavební výrobky (Existuje přibližně 1500 různých typů stanovených stavebních výrobků) a se záměrem zjednodušit prohlášení o vlastnostech.

Nové prohlášení přináší dvě zásadní novinky:

1. Nový vzor prohlášení o vlastnostech podle přílohy 3, CPR.

2. Návod pro vypracování prohlášení o vlastnostech

Náš komentář k novinkám:

·         nový vzor je na první pohled jednodušší, ubylo textu, zkrátily se popisy jednotlivých bodů  a zmenšil se rozsah (počet bodů) prohlášení

·         v novém vzoru není bod 2 starého vzoru – typ, série, sériové číslo, nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku. Vyvstává otázka, kam budete uvádět obchodní název výrobku? Budete ho vůbec uvádět? Bude Váš výrobek identifikovatelný bez obchodního názvu, jen s číslem výrobku?

·         s novým vzorem ubývá povinnost uvádět seznam osvědčení, zkušebních, výpočtových nebo posuzovacích protokolů, které vydal oznámený subjekt (dříve notifikovaná osoba).

·         v novém vzoru není uvedena tabulka vlastností, jako byla uvedena ve starém vzoru, v komentáři se však uvádí, že vlastnosti se uvádí v podstatě stejným způsobem jako tomu bylo dříve, poskytuje se více volnosti výrobcům, kteří vyrábějí specifické stavební výrobky

·         ostatní údaje nového vzoru zůstávají v podstatě stejné, jen se změnilo formální číslování jednotlivých bodů prohlášení a upravila se ona „nešťastná“ formulace samotného prohlášení v závěru, kterou jsme také připomínkovali

Nové nařízení dále říká:

·         použijte texty a nadpisy ze vzoru, místo prázdných polí a textů v závorkách doplňte nezbytné informace

·         do prohlášení o vlastnostech lze zahrnout odkaz na firemní webové stránky, na nichž je toto prohlášení o vlastnostech zpřístupněno; odkaz lze uvést  za bodem 8 nového vzoru nebo jinde, pokud to neovlivní srozumitelnost a přehlednost povinných informací

Nové prohlášení o vlastnostech lze zpracovat flexibilně:

o   lze použít jiné členění, než je uvedeno ve vzoru;

o   lze slučovat některé body vzoru a uvádět je společně;

o   body vzoru lze uvádět v jiném pořadí, nebo v tabulce (více tabulkách);

o   lze vypustit body, které nejsou relevantní (údaje o zplnomocněném zástupci – pokud jej výrobce nemá, údaje o hEN resp. EAD – pokud se netýkají předmětného výrobku, údaje o specifické technické dokumentaci – pokud se neuplatňuje);

o    body prohlášení se nemusí číslovat

Pokud chce výrobce vydat pouze jedno prohlášení o vlastnostech pro více variant jednoho typu výrobku, je to možné, musí se však uvést:

o   číslo prohlášení o vlastnostech pro každou variantu výrobku

o   identifikační kód výrobku pro každou variantu výrobku

o   deklarované vlastnosti pro každou variantu výrobku

Z upřesňujících  informací nového nařízení  k jednotlivým bodům nového vzoru prohlášení vybíráme jen tu nejdůležitější:

·         číslo prohlášení o vlastnostech může být shodné s identifikačním kódem výrobku

ostatní informace jsou pro většinu z Vás nepotřebné, pokud však máte zájem, celé nové nařízení je ke stažení ZDE.

Jak jsem napsal v úvodu, stávající prohlášení o vlastnostech vydaná od 1.7.2013 do 30.5.2014 zůstávají v platnosti a není nutné je přepracovávat. Přesto existuje skupina výrobců, pro které má smysl prohlášení o vlastnostech upravit. Kdy má tedy význam stávající prohlášení o vlastnostech upravit?

1.       V případě, že s novým prohlášením výrazně ubyde údajů a nové prohlášení o vlastnostech se tak zkrátí. Bude se pak lépe tisknout a distribuovat. 

2.       V případě, že se rozhodnete sloučit do jednoho prohlášení o vlastnostech více variant provedení výrobku. To je možné, pokud si toto nové prohlášení  zachová přehlednost, srozumitelnost a rozumnou délku (doporučujeme maximálně 2 strany textu).

3.       V případě, že po přečtení nového nařízení zjistíte, že ve svém stávajícím prohlášení o vlastnostech máte věcné nebo formální chyby, které se rozhodnete opravit.

Pokud si nejste jisti, zda je Vaše prohlášení úplné a správné, kontaktujte nás

Při našem průzkumu správnosti vydaných prohlášení o vlastnostech jsme totiž zjistili, že skutečně správně vypracované prohlášení o vlastnostech mají  jen 4% výrobců.